RODO – klauzula informacyjna

Administrator danych

Administratorem danych osobowych uzupełnionych w Karcie Identyfikacyjnej Pojazdu oraz przetwarzanych na stronie internetowej https://e-mio.eu jest Ferguson spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dworskiej 1, 61-619 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041930, REGON 630254098, NIP: 7771004488, o kapitale zakładowym w wysokości 850.000,00 PLN.

Kategorie danych osobowych gromadzonych na stronie internetowej https://e-mio.eu:

 • imię, nazwisko
 • nr telefonu
 • adres e-mail
 • adres
 • ciasteczka (cookies) oraz inne dane niezbędne do usługi dostarczania informacji i kontaktu z użytkownikiem

Kategorie danych zawartych w Karcie Identyfikacyjnej Pojazdu:

 • imię
 • nazwisko
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • adres
 • dane pojazdu umożliwiające jego identyfikację

Dane zbierane w Karcie Identyfikacyjnej Pojazdu to:

 • model pojazdu
 • kolor pojazdu
 • nr ramy pojazdu
 • nr silnika pojazdu
 • data zakupu pojazdu
 • nazwisko użytkownika
 • imię użytkownika
 • adres użytkownika (miejscowość, ulica, numer, kod pocztowy)
 • wiek użytkownika
 • nr telefonu
 • adres e-mail

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi dostarczania informacji i kontaktu z użytkownikiem oraz w celu wykonywania umowy gwarancji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jak również w celu ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Ferguson sp. z o.o. lub do obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko niej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Ferguson sp. z o.o. i ich wykonywanie

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych do innego administratora;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W sprawie wykonania powyższych praw oraz w innych sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować się z administratorem poprzez wiadomość e-mailową wysyłaną pod adres: administrator@e-mio.eu.

W celu sprawdzenia czy osoba żądająca dokonania określonej operacji na danych osobowych posiada do tego uprawnienie, Ferguson sp. z o.o. może żądać podania dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.

Kategorie odbiorców danych osobowych i przekazanie danych osobowych poza EOG

Ferguson sp. z o.o. korzysta z usług innych podmiotów przetwarzających dane osobowe w jej imieniu, m.in. w zakresie: obsługi prawnej i księgowej, obsługi informatycznej i usług serwerowych, obsługi reklamowej i marketingowej, utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej; wspierania przy obsłudze korespondencji i obsłudze klienta.

Ferguson sp. z o.o. nie planuje obecnie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości wykonania uprawnień z tytułu umowy gwarancji.